ជើងឯកEFC Sangkranta Cup 2021

កាលពីចុងសប្តាហ៍កន្លងទៅសហព័ន្ធកីឡាអេឡិចត្រូនិកបានរកឃើញជើងឯកលើការប្រកួតសង្រ្កានខាប់ទៅលើវិញ្ញាសាFreeFire និងMobile Legends​ Bang Bang។ ក្រុមខ្លាំងBLUE DGII ជាម្ចាស់ជើងឯកការប្រកួត EFC Sangkranta Cup វិញ្ញាសារ FreeFire សំរាប់ឆ្នាំ២០២១។
ក្រុមកំពូល Burn Gaming យកឈ្នះក្រុមImpunity Xក្នុងការប្រកួតជើងឯក ហើយក្រងនាមជាម្ចាស់ជើងឯកការប្រកួត EFC Sangkranta Cup វិញ្ញាសារ Mobile Legends​ ដែលបានទទួលទឹកប្រាក់៨០០ដុល្លាអាមេរិកសំរាប់ក្រុមទាំងមូល។ ក្រុម Impunity X ជាក្រុមជើងឯករកដែឡទទួលបានទឹកប្រាក់៤០០ដុល្លា។ ក្រុមលេខ២ជាក្រុម See You Soon ទទួលទឹកប្រាក់២៥០ដុល្លា ឬ១លានរៀល និងក្រុមលេខ៤ New Blood បាន១០០ដុល្លា។

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*